Juridische verantwoordelijkheid van de huurder en

verhuurder.

1. Inleiding

Het is verstandig deze "voorwaarden" aandachtig te lezen Zowel u alsDomaine Le Verger vinden hierin uw en onze rechten en plichten. Als u bij Domaine Le Verger een vakantiewoning of kamer reserveert, bevestigt u met de hieronder afgedrukte voorwaarden akkoord te gaan. Gebruik van deze site houdt in dat u erkent dat u meerderjarig en handelingsbekwaam bent en dat u de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de verstrekte informatie garandeert. Overtreding of bedrieglijk gebruik namens u door derden kan leiden tot uitsluiting van het gebruik van onze diensten en tot mogelijke financiële aansprakelijkelijkheid. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van onze internetsite en op de reserveringen via deze site. De vermelde aanbiedingen en algemene voorwaarden zijn geldig op de dag waarop ze geraadpleegd worden. Ze worden periodiek bijgewerkt, maar voor geboekte reserveringen geldt dat ze onder de gespecificeerde voorwaarden worden nagekomen.

2. Online reserveren

2.1 Voor elke reservering krijgt u een nummer. U kunt niet via internet annuleren. Neem daarvoor rechtstreeks contact op met Domaine Le Verger. U kunt de annuleringsvoorwaarden terugvinden onder art. 8

van deze voorwaarden.

2.2 Als garantie vragen wij naar het nummer van uw bankpas, naar de drie laatste cijfers op de achterkant van de kaart en naar de vervaldatum van de kaart. Bij Domaine Le Verger kunt u op de volgende wijze betalen:

• I Deal

• Visacard

• Mastercard

• Eurocard

• Franse cheques (soms geldt een minimumbedrag en dienen een of twee identiteitsbewijzen te worden overlegd). Informeer rechtstreeks bij Domaine Le Verger.

3. Online betalen

3.1 U dient 30% van de huursom direct bij reservering te voldoen. Het restant van de huur - en waarborgsom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Hiervoor ontvangt u een

factuur van Domaine Le Verger. U kunt er ook voor kiezen alles in een keer te betalen.

3.2 Bij reservering op korte termijn, d.w.z. 6 weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient u de totale reissom per direct te voldoen. De totale huur- en waarborgsom dienen in elk geval te zijn

voldaan voordat de vakantiewoning betrekt.

3.3 U betaalt online met uw bankpas (Visa kaarten, Mastercard, Eurocard) via een beveiligd systeem. Er wordt gevraagd naar het nummer van uw bankpas, naar de drie laatste cijfers op de achterkant van de kaart en

naar de vervaldatum van de kaart. Elke onrechtmatige, niet uitvoerbare, niet volledige of frauduleuze, aan de gast verwijtbare betaling leidt tot annulering van de bestelling op kosten van de gast zonder dat de gast

zich kan beroepen op civielrechtelijke stappen of schadevergoeding. Het gereserveerde verblijf is pas definitief nadat het aan te betalen bedrag van uw bankrekening is afgeschreven en pas na ontvangst van onze bevestiging.

3.4 De bevestiging houdt acceptatie in door de Partijen en slechts bezwaren die per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen 8 dagen zijn opgestuurd, worden in aanmerking genomen. Bij geschillen

dienen de in het digitale systeem opgeslagen gegevens als bewijs.

4. Niet online reserveren en betalen

4.1 indien u niet online boekt, maar via e-mail of per telefoon, ontvangt u na enkele dagen de huurovereenkomst/reserveringsbevestiging van ons met de factuur voor de (aan)betaling. Een reservering is geldig en bindend vanaf het moment, dat Domaine Le Verger de vereiste

(aan)betaling heeft ontvangen. Met het reserveren worden de algemene reservering - en huurvoorwaarden van kracht. Deze kunt u nalezen op onze website. www.domaineleverger.com De opdrachtgever is hoofdelijk

aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door hemzelf en alle medereizigers, voortvloeiend uit de huurovereenkomst. 

5. Reserveringskosten

5.1 We rekenen géén reserveringskosten.

6 Prijzen

6.1 De prijzen die op de site worden genoemd zijn in euro's en zijn per week of andere periode, indien zo vermeld. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief mogeljke gemeentelijke - en heffingen toeristenbelasting. De toeristenbelasting wordt direct via uw reservering geheven en bedraagt ongeveer € 1,87 per dag en per gast. Onze prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar prijswijzigingen gelden niet voor de al bevestigde

reserveringen, onder voorbehoud van wettelijke heffingen door het bevoegde gezag.

6.2 Kosten van gas, water, elektriciteit en eindschoonmaak, zijn voor de vakantiewoningen bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. I.v.m. de kosten voor energie, berekenen we een verwarmingstoeslag die geldt in de periode van 15 september tot 15 mei én alleen voor de vakantiewoningen.

7. Reserveringsopdracht en betaling

7.1 Iedere reserveringsopdracht wordt door Domaine Le Verger bevestigd door middel van een bevestigingsmail en een reserveringsoverzicht.

7.2 Binnen 8 dagen na ontvangst van het reserveringsoverzicht voldoet u 30% van de huursom. Het restant van de huur- en waarborgsom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. U

ontvangt van on seen factuur.

7.3 Bij reservering op korte termijn, d.w.z. 6 weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient u de totale reissom per direct te voldoen. De totale huur- en waarborgsom dienen in elk geval te zijn

voldaan voordat de vakantiewoning kan worden betrokken.

7.4 Voor het gebruik van het vakantiewoning dient een waarborgsom te worden betaald. De hoogte is afhankelijk van de woning en de waarborgsom staat in uw huurovereenkomst vermeld. De waarborgsom wordt binnen 1 week na uw vertrek uit uw vakantiehuis per bank terugbetaald, eventueel na aftrek van bijvoorbeeld kosten ontstaan door breuk of beschadiging. De beheerder controleert altijd de inventaris in uw bijzijn. Voor betalingen van en naar het buitenland, is het belangrijk dat u uw IBAN en BIC code doorgeeft aan Domaine Le Verger.

7.5 Bij niet tijdige betaling is Domaine Le Verger gerechtigd de gereserveerde vakantiewoning te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie artikel 8).

8. Annulering door huurder

8.1 Annuleringen dienen schriftelijk aan Domaine Le Verger te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering zendt plusenplus een annuleringsbevestiging/-nota.

8.2 We brengen de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

• annulering van de dag van aanbetaling tot de 60e dag voor aanvang van de huurperiode, bent u 30% van de huursom verschuldigd.

• annulering tussen de 59e en de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode, bent u 50% van de huursom verschuldigd.

• annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode, bent u 100% van de huursom verschuldigd. Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze

voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel restitutie plaats vinden

8.3 Al betaalde gelden zullen worden verrekend en direct worden voldaan conform de annuleringsbepalingen en de annuleringsnota.

9. Annulering door ons

9.1 Indien enige omstandigheid ons noopt tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door Domaine Le Verger, zal Domaine Le Verger onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. De

huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

10. Aansprakelijkheid van de huurder

10.1 Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren, en zal schade, veroorzaakt door

uw toedoen en/of door uw reisgenoten, geheel door u vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. Domaine Le Verger is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend. c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.

10.2 Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.

10.3 Het in de woningbeschrijving genoemde personenaantal is het maximaal toegestane aantal. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd en de beheerder is gerechtigd om u toegang tot de woning te

weigeren indien u met meer dan het toegestane aantal personen komt. Als u tijdens uw vakantie vrienden wilt uitnodigen, overleg dit dan met beheerder van uw vakantiehuis, mits u boven het maximaal toegestane

aantal uitkomt.

11. Onze aansprakelijkheid

11.1 Domaine Le Verger kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van door Domaine Le Verger gecontracteerde

vakantiewoningen.

11.2 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Domaine Le Verger aangeboden accommodaties binden Domaine Le Verger niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of

drukfouten kan Domaine Le Verger geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

11.3 De (prijs)informatie in de laatst verschenen brochure en op de website is leidend. Daarom vervallen de (prijs)informatie uit eerder verschenen edities.

11.4 Domaine Le Verger kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, maatregelen omtrent algemenen volksgezondheid, kernrampen, aanslagen, stakingen,

geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

11.5 Niet alle in de woningbeschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Domaine Le Verger Domaine Le Verger is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren. Gebruik van de faciliteiten en deelnemen aan activiteiten van lokale aanbieders, voor hem/haar als voor derden, alsmede voor hem/haar goederen en of goederen van derden - , risico's voor schadeletsel, schade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt - deze risico's zijn nadrukkelijk voor eigen risico. Genoemde faciliteiten en activiteiten zijn niet vanzelfsprekend het gehele jaar te gebruiken. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige

restitutie van Domaine Le Verger.

11.6 Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt ‘gewerkt'. Wij denken bijvoorbeeld aan weg opbrekingen of bouwactiviteiten. U zult begrijpen dat wij voor eventuele geluidsoverlast

geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden. Wij kunnen dergelijke werkzaamheden immers niet stil leggen.

11.7 Op al onze reserveringsovereenkomsten en op de onderhavige algemene voorwaarden is Frans recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter. De Partijen zijn echter verplicht alles in het werk te stellen om een oplossing in der minne te bereiken.

11.8 De gast kent de risico's verbonden aan het gebruik van internet. Domaine Le Verger draagt zorg dat de site goed functioneert, maar geeft geen garanties omtrent de werking van de site. Domaine Le Verger is dus niet verantwoordelijk voor schade ontstaan als gevolg van het niet of gedeeltelijk niet kunnen gebruiken van de site. In het bijzonder kan Domaine Le Verger niet door gasten en derden verantwoordelijk worden

gesteld voor het niet of slecht functioneren van de site of voor schade als gevolg van overmacht.

12. Huisdieren

Een huisdier in overleg met de beheerder per vakantiewoning, mits betaling van een toeslag van 3 €, incl. btw, per nacht. Omwille van de hygiëne zijn de huisdieren niet toegelaten bij het zwembad en op de slaapkamers van de gîtes.

13. Overboeking

Indien Domaine Le Verger als gevolg van een niet van Domaine Le Verger afhankelijke gebeurtenis, niet in staat is te voldoen aan de geaccepteerde reservering, zal Domaine Le Verger zich op zijn kosten inspannen om u

over te boeken naar een ander gîte of B&B in de omgeving van minstens dezelfde categorie.

14. Bescherming persoonlijke gegevens

Zie de wettelijke bepalingen en het artikel over privacy op deze site.

15. Klachten

15.1 Ondanks onze zorgen is het mogelijk dat u een klacht heeft. Deze klacht moet ter plaatse bij de beheerder worden ingediend. Veelal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw

vakantieplezier.

15.2 Mocht de klacht, na ter plaatse contact met Domaine Le Verger te hebben opgenomen, niet bevredigend zijn opgelost, moet de klacht uiterlijk binnen 1 week na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en

gemotiveerd, bij Domaine Le Verger worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.

15.3 Het zelfstandig betrekken van een andere vakantiewoning dan door

Domaine Le Verger aangeboden, c.q. het zonder overleg met Domaine Le Verger verlaten van de gehuurde vakantiewoning, doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.

15.4 Domaine Le Verger is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijkten bedrage van de huursom.

16. Verzekeringen

16.1 Een reis- , WA en annuleringsverzekering wordt door Domaine Le Verger als vanzelfsprekend ervaren. Tijdens het verblijf bent u als huurder immers aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Voor zover u een of meerdere bovengenoemde verzekeringen niet heeft afgesloten, vragen wij u beleefd dit voor uw vertrek alsnog te doen. Zowel u als Domaine Le Verger zijn

dan voor eventuele problemen verzekerd.

17. Ter plaatse

17.1 De verhuur van de vakantiewoning van Domaine Le Verger loopt van zaterdag tot zaterdag, tenzij in de woningbeschrijving/prijslijst anders is vermeld. U kunt uw woning op de 1e verblijfsdag na 17.00 uur te betrekken. Op de dag van vertrek verlaat u de woning normaal gesproken vóór 10.00 uur. In overleg met de beheerder is een andere tijd mogelijk. Als u denkt later aan te komen, maak dan een goede afspraak met de beheerder. Buiten het hoogseizoen is het mogelijk om enkele dagen langer of korter te huren.

17.2 U kunt ter plaatse bed- bad en keukenlinnen huren. Graag bij reservering aangeven indien u dit wenst. Bedlinnen voor het kinderbed dient u altijd zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

17.3 U dient zelf de dagelijkse schoonmaak van uw vakantiewoning te verzorgen. De eindschoonmaak zal een medewerker van ons voor u uitvoeren. De kosten zijn bij de huursom inbegrepen.

17.4 Het maximum aantal personen mag niet overschreden worden, tenzij anders overeengekomen met de beheerder.

17.5 Bij Calamiteiten is de huurder verplicht het uitvoeren van spoed / noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het huis, de installaties en tuin te gedogen. De verhuurder houdt bij de uitvoering van deze werkzaamheden zoveel mogelijk rekening met de wensen van de huurder.

18. Slotbepalingen

Het feit dat Domaine Le Verger zich niet beroept op een van de clausules uit de onderhavige algemene voorwaarden houdt niet in dat Domaine Le Verger afziet van het nut van de clausule. Indien een van de clausules nietig wordt verklaard, wordt de clausule, mits niet essentieel en bepalend, beschouwd niet geschreven te zijn, zonder dat dit gevolgen heeft voor de overige bepalingen. In geval van overmacht, inclusief onderbreking van telecommunicatiemogelijkheden en stakingen, is Domaine Le Verger niet gehouden te voldoen aan haar verplichtingen en worden in het geval van online vooruitbetaling online de vooruitbetaalde bedragen teruggestort, met uitzondering van het betalen van schadevergoeding. 

Bel voor meer informatie met Dhr. De Nijs 0033 (0) 7 82 81 33 86

Versie: 

Domaine Le Verger Januari 2019 ©

  • Facebook Social Icon
  • Instagram